" میخوای بمون میخوای نمون "

 

من که دیگه نا ندارم

نفس واسه آه ندارم

تو لااقل پیشم بمون

میخوای بمون میخوای نمون

 

روزها که آفتاب ندارم

تو شبها مهتاب ندارم

حرفه دله اینو بدون

میخوای بمون میخوای نمون

 

راستی یه کم جا ندارم

پول واسه فردا ندارم

همش بگو همون ، همون

میخوای بمون میخوای نمون

 

دل واسه حوا ندارم

چونکه اصلا جا  ندارم

تازه شدی تو مهربون؟

میخوای بمون میخوای نمون

سید محمد موسوی