"خانه ات کجاست "


به تماشای طلوع کدام سرزمین بنشینم

صحبت از چه کنم

تلاُلوُ کدام آسمان را بنگرم

از کدام رهگذر بپرسم خانه ات کجاست؟

گذر از کدام کوچه کنم

و از کدامین جاده  تو را تمنا کنم

که بیابم حاصل راه خود را

سید محمد موسوی