" یادمه "


یادمه دلو شکوندی یادته

رفتی و دیگه نموندی یادته

یادمه دلو سوزوندی یادمه

منو تا کجا دووندی یادته

یادمه دلو شکستی یادته

گفتی که غریبه هستی یادته

یادمه خوب یادمه تو یادته

دلو به غریبه بستی یادمه...

سید محمد موسوی