گاه و بی گاه

و گه گاه  

دلی برای دلی می تپد...

محمد