" قابــ "


توی تقویـــم جدیدم می کشــم قابــ نگــاتو

که تمـــوم روز و شبــهاش ببینم عکس چشاتــو

محمد