سال 90

سال 90 سال فرار

سال تمام انتظار

سال غبار ، سال شکار

سال دارا و ندار

سال نبرد گرگ و شیر

سال دست بند و دست گیر

سال من و تو های پیر

سال گشنه های سیر

محمد موسوی