کسی به داد این دل تنها نمیرسد

به دادم برس

دلم غمگین است