" زندگی من "

 

تموم زندگی من

تو با دلم حرف بزن

تو رو خدا تو دل نکن

هنوزم عاشق تو ام

کاش بدونم که میدونی

نری و با یکی دیگه

سرود عشقو بخونی

ببین که پیر تو شدم

 نمیدونم که می دونی...؟

محمد موسوی