روز نو، نوروز تازه اومده

لحظه فرار غمها رسیده

بیا با  یکی شدن ها ما بشیم

روزای خوشی وشادی رسیده

محمد