"احساس "

 

 با ترنم مهر آمدم نیکی کنم

گفتند برو اینجا جای تو نیست

اینجا شهر بی باران است

اینجا شقایق ها کوچیده اند

و درختانش خشک است

سایه ای هم از کرم آفتاب نیست

نور چیست ، اینجا همه اش تاریکی است

و من برای این همه بی احساسی گفتم:

چه کنم دست خودم نیست

این احساس است که می جوشد.

سید محمد موسوی