" تنها شدیم"

 

به او گفتم: چند روز دیگر می مانی؟

گفت : رفتنی ام..

گفتم : دلت با من است؟

گفت : با همه جز تو..

گفتم :خبری از تو نیست

گفت : از یادم رفته بودی

گفتم : بی تو می میرم

گفت : مهم نیست

گفتم : از پیشت می روم

گفت : نرو بمان

گفتم : نامت را از ذهنم پاک می کنم

گفت : تمنا می کنم تو را

گفتم : خداحافظ

گفت : تنها شدیم...

 

محمد موسوی