"در پی روی تو ام "

 

در غبار جاده ها

در پس افسانه ها

در بیابان ، در زمین

بر روی خاک اینچنین

در پی روی تو ام

من چرا وا مانده ام

محمد موسوی