" نرم نرمک "

 

نرم نرمک رفتنی است این روزگار

کار این دل گذشته از بهار...

محمد موسوی