" باران "

 

آسمان اینجا ابری است

باران این شهر دارد غم هایم را می شوید

 با خود  می برد

 

محمد