" دست پروردگار  "

 

راضی ام من به قضای روزگار

تابش دست خود پروردگار

 

من که باشم که بنالم روز و شب

در ازای نعمتش دستم به لب

 

ای خدا چشمم به دستهای توست

دست تو غم های ما را برد و شست

محمد موسوی