" رفتنت "

 

کمی آرام

و آهسته تر قدم بردار

با رفتنت که چیزی درست نمی شود

محمد موسوی