" دربند "

 

بعضی ها می روند دربند

و برخی می شوند در  بند

لحظه ای دل از دلی سیر

ساعتی دل می شود اسیر