" پرواز کبوتران "

 

بر بال کبوتران آسمان که می نگرم

پرواز را به یاد می آورم

آنچنان محو پروازشان می شوم که با خود می گویم

" آری ... پرواز حق شماست"

اگر بالتهایتان نبود که می مردید

 پرواز نمی کردید ، سیر می شدید از این مردم

از این زمین پست

آسمان مال شماست...