" خانه کوچک ما  "

 

گاهی به یاد می آورم خانه کوچکمان را

که در آن بود پراز مهر و وفا

و نمی دانستیم که از آن ،  روزی

به جز از یاد نمی ماند در خاطر ما

باغچه ای داشتیم

نگاهش می کردیم از دور

و پدر بزرگ به دستش سطلی از آب

باغبان آن باغچه بود

یاد آن خانه بخیر

و پس گذشتن چندین سال

سالهاست که در پی آن خانه

تنها نشسته ام من اینجا

 و هنوز

یاد آن را نقاشی می کشم

و من اندیشه کنان

غرق خاطرات آن روزهایم...