غروب جمعه هوای کوچه های بن بستمان چه بد دلگیر است

انگار که ابری است

اما ابری نیست که ببارد

گویی این دل ماست که بارانی است

دلگیر است

آرام نیست..

چه بی شکوه است کوچه های بی تو

تمامش دل تنگی است

وای بر ما...

چه سرگرم شده ایم

سرگرمی هایمان هم پیدا نیست

همه اش نهانی است

چه بگویم

چه کنیم

لازم است حضور تو

واجب است مهیا شویم.