" جنگل آروم "

 

وسط یک جنگل سبز

منتظر تنها نشستم

زیر بارونای  نم نم

همیشه به یادت هستم

 

خسته ام از باد و طوفان

رو تنم جای یه زخمه

کلبه تنهایی من

انگاری شده یه دخمه

 

محمد موسوی