" آبی ترین دریای خاکی"

 

دلم آبی ترین دریای خاکی است

دلت را قایق ما کن

مدارا کردنش با من

اگرچه ما حقیریم از برایت

خودت را لایق ما کن...

محمد موسوی