" کویـــر "

 

در کویـــر زندگی آهسته زانو می زنم

دل خوشم تا که بنوشم جرعه ای از زندگی

خشک خشـــکم در گلویـــم آه و آه

سرد سردم ، در کویـــرم ای خـــدا

محمد موسوی