" شعله عشق "


تشنه جام جهان ابدیت هستم

سر خوش وقت وصال احدیت هستم

زخمی ام ، کبوترم دل خوش مهر مادرم

غرق دریای تو ام آب گذشته از سرم

بس که پر گشوده ام بال و پری نمانده است

شعله عشق مرا به سوختن کشانده است...

محمد موسوی