" یاد "


گاه گاهی گه گداری یاد ما کن

یاد تو در خاطر ماست

محمد موسوی