" عکس تو "


نگاهت را که می بینم

 به یاد روی پر مهرت

و عکس چون گلت خواهم فتاد و ...

و تو...

نمی دانی که این احساس  زیبا

چه حالی و چه شوقی است ...

محمد موسوی