" برای تو می نویسم "

 

برای تو می نویسم

چند خطی خط خطی

چند سطری از دلم

چند حرف گفتنی

می نویسم از چشمهای مهربانت

از نگاه پر ز احساس

لطف تا به آسمانت

تو عطا شدی به جانم

از خدای مهربانم

تو بهاری ، سبز سبزی ، تو برای آمدن در دلم غوغا کردی

به تو که می اندیشم ، دانه دانه خاطره هایت قفس قلب مرا می کوبند

و صدای نفست در گوشم...

به مناجات خدا نشسته ام

که کنم شکر خدا را ز آمدنت

چه شکوهی دارد این مناجات خدا

سایه ات کنار من و خودت در جانم

ابر های آسمان قلب تو را می خواهم

ابر هایش پر باران تو است

آسمانش می برد برگ برگ زندگی را به تجلی خیال عشقت...

روزها می گذرند

سن و سالی که پر از خاطره هاست

و در این حادثه ها

چه کسی خواهد ماند؟

دل من که ، به هوای آسمانت به هوا می پرد


سید محمد موسوی