" فکر پریشان احوال "


به تو که می اندیشد این فکر پریشان احوال

بسی آرامش حصار قلب مرا فرا می گیرد

گویی این دلم زندانی است

زندانی در فکر تو بودن

در حصار غیبتت ، و در تصور چشمانت خوابم می برد شب و روز

سید محمد موسوی