" دور شدیم "


آنقدر دور شدیم از چشم هم

که دگر دلهایمان پیدا نیست

بس که افتاده هوا در بین ما

دیگر عشقی هم که بین ما نیست

یاد آن ایام خوب ما بخیر

یاد لحظه لحظه های عاشقی

یاد پرواز قشنگ شعرمان

آن تبسم های از دیوانگی

سید محمد موسوی