" مادر "


من بدهکار  نگاهت هستم

همه مهری که به من بخشیدی

و در آن کودکی ام

اشک های مرا می دیدی

چه کنم اما تو فقط

سایه سایه با دلم خندیدی

می خواهم قدر تو را ناز کنم

قدر تو بیشتر از جان من است

من بدهکار توام ای مادر...

سید محمد موسوی