"بی قرار "


بی قرار نباش

محبت چشمه ای است

که از دور هم پیدا می شود

چشمت را نبند

با من سخن بگو

دلت را پرواز بده

دلت باز می شود