" غم پدر بزرگ "
چند روزی است
که داغدار عزیزی از دست رفته ام
جای پدر بزرگ اینجا خالی است...