" دارد دیر می شود "


هوا سرد سرد است

کلبه خالی شده

زمان تنگ است

دارد دیر می شود...