" بالهای شکسته "

 

بی خیال که نمی توانم باشم ، با این نگاه سرد

بی دلیل که نمی شود باشد ، این  پریشان حالی من

بی سبب نیست وا ماندنم در این دنیا

اما...

 بی خیال ِدلیل وسبب،

می خواهم رها شوم

پرواز را دوست دارم

اما از پریدن با بالهای شکسته می ترسم...