میخواهم تلاش کنم

میخواهم بخواهم تا بکوشم و بیابم

میخواهم بدام تا برسم و نمانم

میخواهم تلاش کنم تا بدست آورم آنچه که در صندوقچه ی رویا هایم پرورش داده ام...

 و میخواهم به ساحل آسایشم نزدیک تر شوم.