"خاطرم هست"


خاطرم هست هنوز

روزی از زندگی ام

پرسید کسی ز حال و احوال دلم

این هم جواب دل من :

می نویسم که بخوانی امروز

دلمان گرفته است...

مثل آسمان ابری

مثل دل خودم...