خانه ای خواهم ساخت


خانه ای می خواهم

لا به لایش احساس

جنس دیوارش دل

فرشش از جنس بلور

درب آن آزادی

شهر آن بارانی

خانه ای خواهم ساخت

من خودم می دانم

آرزویم این است

مردمانش یک رنگ

آسمانش خوش بو

خانه ای خواهم ساخت

من خودم می دانم