گاهی باید از خودمان رد پایی بر جای بگذاریم

تا دیگران بفهمند و بدانند

که هنوز هم دوستشان داریم.........