دیشب داشتم عکس های سال های گذشته رو مرور می کردم

که یه دفعه به چند تا فیلم خوردم .

سه 4 تاشون واسه تولد های قدیمیم بود.

تقریبا واسه 7 یا 8 سال پیش ... خیلی برام جالب بود...

یادش بخیر.. چقدر  قیافه ها نسبت به اون سالها تغییر کرده..

ای روزگار ...چیکار می کنی با ما آدم ها...