کسی نیست

 

کسی نیست

دلی نیست

کسی یا نفسی نیست

بداند

بفهمد

که اینجا

کسی هست...