بحبوحه بازار

 

دوباره می نویسم

از دل تنگی

از این روزمره گی ها

و از این تکرار زندگی...یا زندگی تکراری..

اینجا عاشقی زیبا نیست

به آن بد می نگرند

چندی است نفسم گرفته از تنفس در این شهر

در این شهر آلوده، دل گیرم دل تنگم

زندگی بدون نفس امانم را بریده ، مبهوتم کرده است

من در این بحبوحه بازار زندگانی ، بس حیرانم...