کاش میشد...

کاش میشد با نگاهت تا به اوج آسمان رفت

عاشقانه زندگی کرد،

قدر گل را ما بدانیم ، قبل از آنکه او بمیرد

تا که روزی ما نمانیم دور از آن بوی خوبش

کاش میشد تا که روزی

ساده باشد خواهش ما

و نباشد دلها اینقدر کوچک

کاش میشد...

سید محمد موسوی

5 تیر ماه 1390