می نویسم به افتخار مقام مادر...


یادش بخیر بچه که بودیم بهمون می گفتن هر کی دست مادرشو بوس کنه... میره بهشت

خوش به حال هر کی که مادر داره

خوش به حال هر کی که می تونه دست مادر شو بوس کنه و بره بهشت...

خوش به حال کسایی که نگاه مادر بالا سرشونه...

خوش به حال کسایی که می تونن با نگاه به صورت مادراشون عبادت کنن...

خدا مادراتونو براتون نگه داره...

 

دل نوشته یک دل تنگ ، برای مادر...

محمد...