دل نوشته های محمد:

چشم های آسمان را که می بینم

قلبم آرام می گیرد

قلبش چه تابی دارد

وقتی می گیرد تمام عالم را خبر می کند

اشک چشم هایآسمانبی نظیر است