دل نوشته های محمد:

امروز که به آسمان نگاه کردم

بی جهت دلم گرفت...

تو زیر این آسمان هستی...

و من ، دچار تنهایی...