دل نوشته های محمد:


یک بهار و صد بهار
می نشیند در کنار صندلی های خیال...
می زداید هر چه زشتی است ...
می کشاند بهر هم ، دلهای عاشق را بهار...