به قول قدیمی ها ... از من و به یاد مادر :


خزان رفت و

تو رفتی و

بهار آمد

بهار بی تو ، 

با چه جور آید...