" باز باران ، بی بهانه "
" ترانه های محمد "


باز باران ، بی بهانه
با صدای بارش خود
می سراید یک ترانه
باز هم من
باز هم تو
زیر بارانی شبانه
قصه تنهایی ما
می شود یک
داستان عاشقانه...