" صدای تیک تیک ساعت "


تمام کاغذ هایم  سیاه و جوهر هایم  خشک شده

دل تنگی همه جا را گرفته

تاریخ را گم کرده ام

صدای تیک تیک ساعت دیگر نمی آید

همه از خستگی خوابشان برده است.

سید محمد موسوی