" پای تو در میان است "

گاه نوشته های سید محمد موسوی :


پرسی که چه حاجتی نهان است

گویم همه حاجتم عیان است

وقتی که پای تو در میان است

دیگر که چه حاجت به بیان است